Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego

COMPLEX Piotr Chudy


§ 1

[podstawa działania]


COMPLEX Piotr Chudy jest podmiotem leczniczym działającym na podstawie:

1) obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności:
a)   ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
b)   ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty
2) wpisu Podmiotu leczniczego do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr księgi rejestrowej: 000000236832, organ rejestrowy: wojewoda opolski, data wpisu do rejestru: 15.02.2021 r.
3) niniejszego regulaminu organizacyjnego, dalej: „Regulamin”.


§ 2

[oznaczenie podmiotu leczniczego i zakładu leczniczego]


  1.   Podmiot leczniczy działa pod firmą COMPLEX Piotr Chudy, dalej: „Podmiot”.
  2.   Podmiot wykonuje działalność leczniczą w zakładzie leczniczym przy ul. Piastowskiej 39, 48-300 Nysa.


§ 3

[miejsce udzielania świadczeń]


1. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych są pomieszczenia Podmiotu, mieszczące się w zakładzie leczniczym pod adresem: ul. Piastowska 39, 48-300 Nysa.


2. Podmiot może udzielać świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (dalej: „świadczenia zdrowotne on-line”), według zasad określonych w Regulaminie. W przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych on-line miejscem udzielania świadczeń jest miejsce przebywania osób wykonujących zawód medyczny udzielających tych świadczeń.


3. Podmiot może świadczyć usługi zdrowotne z zakresu fizjoterapii i fizjoprofilaktyki na rzecz innych podmiotów leczniczych zgodnie z zawartymi umowami.


4. Podmiot prowadzi na życzenie pacjenta wizyty domowe w zakresie fizjoterapii i fizjoprofilaktyki.


§ 4

[cel i zadania]


1. Celem Podmiotu jest organizowanie i udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii i fizjoprofilaktyki oraz wykonywanie innych działań medycznych wynikających z procesu udzielania świadczeń zdrowotnych lub przepisów odrębnych, regulujących zasady ich wykorzystania wobec pacjentów wymagających świadczeń ambulatoryjnych.

2. Zadaniem Podmiotu jest:
a) realizowanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii lub fizjoprofilaktyki;
b) udzielanie indywidualnych porad i konsultacji w zakresie fizjoterapii lub fizjoprofilaktyki;
c) diagnostyka i poradnictwo w domu pacjenta w zakresie fizjoterapii lub fizjoprofilaktyki;
d) realizowanie świadczeń zdrowotnych on-line w zakresie fizjoterapii lub fizjoprofilaktyki;

współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;

e) działania edukacyjne, promocja zdrowia i działania mające na celu profilaktykę zdrowia;
f) prowadzenie spraw administracyjnych, ekonomicznych i obsługi technicznej podmiotu leczniczego.

§ 5

[struktura organizacyjna, zadania jednostek i kierownictwo]


1. Jednostką organizacyjną Podmiotu jest zakład leczniczy przy ul. Piastowskiej 39, 48-300 Nysa

2. W zakładzie leczniczym istnieją następujące komórki organizacyjne:
            a) gabinet fizjoterapii
           
3. Zadaniem gabinetu fizjoterapii jest:
  • odbieranie telefonów od pacjentów, rejestrowanie pacjentów na wizyty, dopełnienie formalności związanych z zapisywaniem pacjentów, informowanie o zakresie i zasadach udzielania świadczeń zdrowotnych, fiskalizowanie wizyt, udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii i masażu leczniczego, prowadzenie dokumentacji medycznej, informowanie o zakresie i zasadach udzielania świadczeń zdrowotnych.
4. Podmiotem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Piotr Chudy.

5. Nadzór merytoryczny nad działalnością wszystkich komórek i osób sprawuje Piotr Chudy.


 


§ 5

[rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych]


Podmiot wykonuje działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne z zakresu fizjoterapii i fizjoprofilaktyki oraz udziela świadczeń zdrowotnych on-line.§ 6

 [zasady ogólne udzielania świadczeń zdrowotnych]


1. Podmiot organizuje świadczenia zdrowotne w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania z nich.

2. W przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych uwzględnia się wymogi prawne i medyczne związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

3. Podmiot udziela świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z NFZ oraz odpłatnie. Dostępnymi w Podmiocie formami płatności są: gotówka, karta płatnicza, faktury przelewowa, karta podarunkowa.

4. W Podmiocie świadczeń zdrowotnych udzielają wyłącznie osoby, mające odpowiednie kwalifikacje do wykonywania danego rodzaju świadczeń zdrowotnych, potwierdzone wymaganymi prawnie dokumentami.

5. Podmiot jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00.

6. Świadczenia zdrowotne udzielane są w godzinach otwarcia Podmiotu, w terminie i czasie wcześniej ustalonym w trakcie rejestracji pacjenta.

7. Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej:
1) w siedzibie Podmiotu,
2) telefonicznie pod numerem: 77 44 800 70
3) internetowo:
a) przez wysłanie e-maila na adres: gabinet@complexmed.pl;
 

§ 7

 [przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych]


1. Proces udzielania świadczeń zdrowotnych rozpoczyna się w miejscu rejestracji, gdzie pacjenci zgłaszają się w sposób ustalony Regulaminem w celu umówienia wizyty u fizjoterapeuty.
2. Przy pierwszej wizycie w Podmiocie pacjent zobowiązany jest przy dokonywaniu czynności rejestracyjnych:
1)    podać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, PESEL, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania;
2) oświadczenie o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o swoim stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia;
3)  oświadczenie o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia;
4)   zapoznać się z Regulaminem;
5) wypełnić zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą kwartę kwalifikacyjną do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii i fizjoprofilaktyki;
6)   zapoznać się z informacją o zakresie możliwych zabiegów fizjoterapeutycznych i fizjoprofilaktycznych;
7)   podpisać zgodę na udzielanie świadczeń;
8)   na wezwanie osoby rejestrującej pacjent zobowiązany jest okazać dokument potwierdzający tożsamość.

4. Świadczenia zdrowotne udzielane są w pomieszczeniach Podmiotu.

5. Osoba udzielająca świadczeń zdrowotnych jest zobowiązana do:
1) przeprowadzenia badania podmiotowego pacjenta;
2) przeprowadzenia badania przedmiotowego pacjenta, z zastrzeżeniem świadczeń zdrowotnych on-line;
3) ustalenia zakresu możliwej fizjoterapii lub fizykoterapii i poinformowania o nim pacjenta;
4) odnotowania w dokumentacji medycznej bezpośrednio po każdej wizycie jej przebiegu i zakresu udzielonych świadczeń zdrowotnych.

6. Pacjent ma prawo do złożenia w wybranej przez siebie formie skargi na zachowanie lub czynności personelu Podmiotu do kierownika placówki.§ 8

 [szczególne zasady dotyczące przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych on-line]


1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych on-line jest prowadzone w formie wizyt on-line i wymaga zgody pacjenta. Zarejestrowanie się na wizytę on-line jest równoznaczne z:
1) wyrażeniem zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych on-line;
2) przyjęciem informacji wskazanych w ust. 5;
3) akceptacją Regulaminu.

2. W celu skorzystania z wizyty on-line pacjent musi posiadać sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu. Wizyty on-line odbywają się z pomocą komunikatora internetowego SKYPE. W celu skorzystania z wizyty on-line pacjent musi mieć zainstalowany program SKYPE oraz włączone obraz i dźwięk.

3. Na co najmniej 24 godziny przed pierwszą wizytą pacjent otrzymuje e-maila z adresu gabinet@complexmed.pl lub wiadomość SMS z danymi niezbędnymi do zalogowania się na wizytę oraz informacją o płatności za wizytę.

4. Czas trwania wizyty on-line jest ustalany przed wizytą. W razie braku ustaleń przyjmuje się, że wynosi on 40 minut. Spóźnienia na wizytę on-line do 5 minut nie wpływają na jej długość. Spóźnienie się powyżej 5 minut skraca odpowiednio czas wizyty.

5. Podmiot informuje, że:

1) wizyta on-line uniemożliwia badania przedmiotowe pacjenta oraz wykonywanie fizjoterapii lub fizjoprofilaktyki, wymagających bezpośredniego i osobistego kontaktu pacjenta z osobą udzielającą świadczeń zdrowotnych;

2) warunkiem zapisania się na wizytę on-line jest brak dolegliwości u pacjenta, w przypadku występowania jakichkolwiek dolegliwości należy o nich poinformować osobę prowadzącą wizytę on-line; osoba ta podejmie ostateczną decyzję o możliwości przeprowadzenia wizyty on-line;

3) nagrywanie wizyt on-line lub wykonywanie z niej zdjęć bądź screenshotów jest dozwolone za uprzednią zgodą osoby prowadzącej wizytę on-line i pacjenta;

4) wizyta on-line wymaga od pacjenta przygotowania miejsca do ćwiczeń, w wiadomości dotyczącej wizyty Podmiot może wskazać inne niezbędne sprzęty lub materiały do ćwiczeń.

6. Wizyty on-line mogą być realizowane wyłącznie w uprzednio zarezerwowanych i opłaconych przez pacjenta terminach.

7. Odwoływanie wizyt on-line musi nastąpić minimum 24 godziny przed umówioną wizytą. Jeśli wizyta zostanie odwołana w krótszym czasie niż 24 godziny przed wizyta to wiąże się to z obowiązkiem płatności za wizytę.

8. Zakazuje się dostarczania przez pacjenta w trakcie wizyty on-line treści o charakterze bezprawnym oraz treści niezgodnych z zasadami współżycia społecznego.

9. Pacjent ma prawo reklamacji wizyty on-line w terminie 7 dni od dnia zakończenia wizyty poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres gabinet@complexmed.pl i opisanie zastrzeżeń do wizyty. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 7 dni i może zostać: nieuznana, uznana częściowo lub uznana całkowicie. Pacjent jest informowany e-mailem i SMS-em o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji i dalszym postępowaniu.


§ 9

[współpraca z innymi podmiotami]

  1.   W celu zapewnienia prawidłowości leczenia pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, Podmiot współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą lub udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz tych pacjentów, w szczególności pracownicy podmiotu mogą żądać zaświadczenia o braku przeciwwskazań lekarskich do prowadzenia fizjoterapii lub fizykoterapii.
  2.  Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą odbywa się z poszanowaniem  obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.
§ 10

[udostępnienie dokumentacji medycznej]

1. Dokumentacja medyczna udostępniana jest niezwłocznie na żądanie pacjenta. Pacjent może złożyć żądanie w dowolnej formie, w szczególności: ustnie, pisemnie lub pośrednictwem środków komunikacji na odległość.

2. Dokumentację udostępnia się bezpłatnie:

1) do wglądu w zakładzie leczniczym Podmiotu;
2) w formie odwzorowania cyfrowego (skanu);
3) na informatycznym nośniku danych dostarczonym przez pacjenta;
4) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku.

3. Dokumentację medyczną udostępnia wyłącznie Piotr Chudy.

4. Podmiot prowadzi wykaz udostępnionej dokumentacji medycznej.§ 11

[postanowienia dodatkowe]

1. Na terenie zakładu leczniczego Podmiotu zakazuje się palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych lub zażywania środków odurzających.

2. Zakazuje się wstępu na teren zakładu leczniczego Podmiotu osobom po spożyciu napojów alkoholowych lub zażyciu środków odurzających.

3. Zakazuje się pacjentom i osobom trzecim wchodzenia i zaglądania do pomieszczeń, w których udzielane są świadczenia zdrowotne.

4. Podmiot nie odpowiada za mienie pacjentów pozostawione bez nadzoru na terenie zakładu leczniczego.

 

§ 12

[przepisy końcowe]

1. Każdy pacjent korzystający ze świadczeń zdrowych udzielanych przez Podmiot  oraz każda osoba udzielająca świadczeń w Podmiocie zobowiązana jest do przestrzegania przepisów Regulaminu.

2. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na stronie www.complexmed.pl lub w rejestracji na żądanie pacjenta.


Nysa, ul. Piastowska 39

tel. (77) 44 800 70

gabinet@complexmed.pl

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO COMPLEX PIOTR CHUDY


Complex Piotr Chudy 2020 all rights reserved

rehabilitacja nysa, fizjoterapia nysa, fizjoterapeuta nysa, komputerowe badanie stóp nysa, komputerowe badanie stóp opole, komputerowe badanie postawy ciała, badanie wad postawy, badanie skoliozy, pomiary skoliozy, pomiary kręgosłupa, pomiary stopy, boli stopa, boli kręgosłup, leczenie stóp, leczenie kręgosłupa, indywidualne obuwie dla dzieci, buty dla dzieci, laserowe badanie stóp, laserowe badanie pleców, badanie stópek, badanie stóp dzieci, kapcie dla dziewczynki, kapcie dla chłopczyka, analiza chodu, videografia, lordoza, kifoza, kontrola postawy, rehabilitacja nysa, fizjoterapia nysa, koślawe pięty, koślawe stopy, koślawe kolana, boczne skrzywienie kręgosłupa,  Kontakt kontrakt z NFZ nysa, metody neurofizjologiczne nysa, certyfikaty nysa, rejestr fizjoterapeutów nysa, doświadczenie w leczeniu nysa, zabiegi odpłatne nysa, zabiegi odplatne nysa, koszt zabiegów nysa, cennik zabiegów nysa, dobry rehabilitant nysa, zabiegi fizykoterapii Nysa, rehabilitacja complexmed nysa, rehabilitacja-complexmed nysa, sklep medyczny nysa, bark nysa, lokiec nysa łokieć nysa, ultradźwięki nysa, dłoń nysa, przeciwbolowy nysa, przeciwbólowy Nysa, leczenie kregosłupa nysa, mobilizacja nysa, manipulacja nysa, terapia nysa, rehabilitant nysa, Rehabilitant Nysa, ultradzwieki nysa, laser nysa, jonoforeza nysa, elektroterapia nysa, ćwiczenia nysa, terapia manualna nysa, kinesiotaping nysa, sollux nysa, lampa nysa, leczenia nysa, kręgosłu nysa, kregoslup nysa, bóle pleców nysa, ból ręki nysa, ból szyi nysa, ból głowy nysa, masaż nysa, masaż kręgosłupa nysa, masaz kregoslupa nysa, masaz nysa, rehabilitacja nysa, fizjoterapia nysa, badanie stop nysa, badanie stóp Nysa, leczenie bólu nysa, leczenie bolu nysa, krioterapia nysa, halluks nysa, gabinet rehabilitacji, centrum rehabilitacji, indywidualne wkładki ortopedyczne, wkladki ortopedyczne nysa, buty ortopedyczne nysa, komputerowe badanie stóp nysa, badanie stóp opole, badanie stóp głuchołazy, badanie stóp prudnik, badanie stóp niemodlin, badanie stóp brzeg, badanie stóp paczków, badanie stóp otmuchów, badanie stóp ziębice, badanie stóp ząbkowice śląskie, badanie stóp łambinowice, badanie stóp wrocław, badanie stóp krapkowice, badanie stóp grodków, badanie stóp głubczyce, badanie stóp kędzierzyn koźle, sklep dla dzieci, buty dla dzieci, trzewiki dla dzieci, dla dziewczynki, dla chłopczyka, niechodki, buty, adidasy dla dzieci, sklep z butami nysa, badanie postawy ciała, skolioza, skrzywienie kręgosłupa, masaż, laser. jonoforeza, krioterapia, ostroga piętowa, skrót nogi, skrót kończyny, paznokcie dzieci, paluch, koślawy paluch, palce młoteczkowate, halluks, operacja halluksa, kapcie dla dzieci, balerinki dla dziewczynki  
Jest możliwe, że nasza strona będzie zapisywać na twoim urządzeniu końcowym tzw. pliki cookies w celu zoptymalizowania jej działania oraz zwiększenia komfortu jej przeglądania. Możesz w każdej chwili wyłączyć je w swojej przeglądarce.